Šest Ctností Srdce

 


"Ctnosti Srdce nejsou emoce, nejsou to ani myšlenky. Je to chování."


"Energetické srdce se skládá ze šesti základních forem vyjádření: vděčnostsoucitodpuštění, pokora, pochopení a odvaha. Spleteno dohromady vytváří těchto šest způsobů chování esenci energetického srdce. Jsou-li vyjadřovány v našem každodenním životě, umožňují srdci konat svou funkci portálu k našemu nejvnitřnějšímu jáství - duši."
                                                                                                   James MahuČlánky týkající se šesti Ctností Srdce v PDF ke stažení:*   *   *   *   *   *

          
Šest Ctností Srdce - úvod

          
                Vděčnost                                         Soucit                                        Odpuštění

          
                  Pokora                                        Pochopení                                       Odvaha


*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *


Energetické srdce a jeho účel v lidském osudu


Energetické srdce a jeho účel v lidském osudu

Úryvek:

    Ti z vás, kteří znají materiály Wingmakers (Tvůrců křídel) vědí, že Animus je částí mytologického vyjádření Lucifera nebo ďábelské inkarnace. Spolupracují se zkorumpovanými organizacemi zabývajícími se ovládáním planety a jejích obyvatel. Nejsou nutně mimo-zemští; jsou zde, mezi námi.

       Než se začnete hrozit z této skutečnosti, nechte mě vám jasně vysvětlit, že Animus (říkám jim tak, pouze z důvodu zachování příčinné souvislosti) hraje svou úlohu ve zmíněné proměně vědomí. Bez těchto bytostí by se neobjevila na planetě tato historická příležitost. Použijeme-li termíny dobra a zla, jedná se o bytosti zla, protože věří v nadřazenost mysli a jejím schopnostem vyvinout sociální a ekonomický řád pro svůj vlastní prospěch. Toho dosahují manipulováním masami lidí a vykořisťováním planetárních zdrojů.

    Nerozumí skutečnosti, že existují vyšší energie inteligence než lidské nebo dokonce mimozemské – nehledě na to, jak vzdělané či vyvinuté by mohly být - které pracují v kolektivním vědomí. Nejedná se o jednoho Mesiáše, Proroka či Spasitele, který by přišel a vyrovnal tyto elitní síly. V této době se jedná o
spolupráci vesmírných, mimozemských a lidských sil, protože záležitost je velmi důležitá a velmi komplikovaná, co se týká makroprostředí. Historie je tak zmatená, že znemožňuje komukoliv vystoupit do popředí a pomoci lidstvu dostat se přes překážky, které před ním leží.

        Tentokrát to bude provedeno sjednoceným týmem. Tento tým bude řídit planetární vědomí a jeho dimenzionální posun, který ho čeká. Bude to dělat v souznění s principy srdce, nezávisle na myslích výše zmiňované elity.
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *


Umění ryzosti - duchovní nutnost


Umění ryzosti - duchovní nutnost

Úryvek:

    Asi už to bylo řečeno, ale chtěl bych to ještě zdůraznit. Nepraktikuj umění ryzosti pouze pro svůj vlastní duchovní růst. Praktikuj ho především za účelem evoluční expanze celé planety a těch jedinců, jejichž životy se tě dotýkají. Ty jsi projektantem této expanze, tohoto evolučního vývoje, jestliže pracuješ z této perspektivy. Jsi zaměřen na řídící bod – funkční jádro svého vlastního emočního stavu – pro dobro celé planety a všech jejích obyvatel. Právě tato perspektiva, je „plachtou“, na kterou „vane“ nová energetika Prvotního Zdroje.

    Jak jsem řekl dříve, světlo je strukturou lásky. Ve vesmíru vzniká nové světlo, které katalyzuje proměnu světla v dalších světech, včetně naší sluneční soustavy, naší planety a jemných polí, které ji obklopují. Můžeš si tuto novou frekvenci světla představit jako katalyzátor posunu lidské existence, ale vpravdě je katalyzátorem pro zemi a lidstvo pouze stojí podél cesty, kudy posun probíhá. Země má ve vesmíru specifickou úlohu, ani ne tak v současném čase, ale ve své slavné budoucnosti.
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *


Život ze srdce


Život ze srdce

Úryvek:

    Svět překypuje knihami a sebe-léčebnými programy, které říkají, čemu bys měl věřit, co bys měl dělat, co by sis měl myslet a co cítit. Jsou přeloženy z myslí a srdcí některých našich velkých myslitelů a oduchovnělých bytostí. Nepotřebujeme více informací o tom, jak se chovat, nebo čemu věřit. Jednoduše potřebujeme více disciplíny v našich emočních životech a nástroje a techniky, jak toho dosáhnout. Jinými slovy potřebujeme platformu pro praktikování.

    Energetické srdce – kvantový ekvivalent fyzického srdce – je portálem vědomí duše v průniku s Tvůrčí Silou. Sídlí v srdeční čakře a je vědomím duše či vyššího ducha v jedinci. Šest ctností srdce vyvěrá z této pevnosti energetického těla a je to právě toto energetické centrum v nás, které musíme vyživovat a vědomě aktivovat.

    Tato cesta není majetkem žádné osoby ani organizace, a ti, kteří ji nastoupí, jsou v zásadě nevěřící, což znamená, že se na tyto praktiky nedívají jako na náboženství, duchovní systém či vědecké úsilí, hnutí New Age či duchovního mistra. Je to platforma stará jako duše sama a jejím vůdčím principem je stále pokračující praktikování šesti ctností srdce v každodenním životě jedince. Při této činnosti ti začne realita, která tě obklopuje, sestavovat tvou vlastní cestu k vyššímu pochopení, vhodnou speciálně pro tebe.

    Trpělivost se vyplácí. Nehledej zkratky v záležitostech srdce či duše, protože časoprostor není silou, která by poháněla či řídila ctnosti srdce. Je to duše a vyšší duch zaobalený do Tvůrčí Síly, co dovoluje těmto ctnostem plné vyjádření a posílení v jakékoliv doméně – jemné, hrubé či jakékoliv jiné. Neexistuje hustota, ve které by ctnosti srdce vyhasly či byly opomenuty, jestliže je jedinec pravidelně praktikuje, pozoruje jejich energie, kontempluje o jejich projevu a podporuje ho. Dokonce i v nejtmavších hustotách bije srdce pravdou spojení s božskou podstatou v nás všech. Je to spojující síla, která nás jako lidské duchy sjednocuje.Celý playlist k poslechu najdete zde - "Život ze srdce a Kvantová pauza"      


*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *


Vycházející srdce


Vycházející srdce

Úryvek:

    Jak planety mezi-dimenzionálně stoupají, potřebují vyšší spojení s Centrálním Sluncem, které je vytáhne z jejich současné dimenzionální matrice do další úrovně; to je přesně to, co Učitelé Centrálního Slunce učí Planetární Učitele: ulehčit toto vyšší spojení prostřednictvím různých technik, které aktivují světelné tělo učitelů světla, takže můžou společně vytvořit toto vyšší spojení.

    Budeš-li nadechovat světlo Centrálního Slunce a vezmeš-li ho do své dílny duše, přidajíce svůj osobní otisk lásky ke svým bratrům a sestrám a poté uvolníš toto vyšší světlo směrem k nim a k planetě, vytváříš tímto jednoduchým aktem toto vyšší spojení. Nejen pro sebe, nýbrž pro všechny. Celá lidská rodina z toho má užitek, protože všichni stoupáme na stejných proudech božské lásky a vyšší inteligence, která ji provází.

    Učitelé světla mají možnost znovu-energetizovat své spojení dechu a tlukotu srdce, pocítit jejich rytmickou energii jako spojení se životem a vyšší univerzální inteligencí, která plyne z Velkého Centrálního Slunce. Při tomto aktu se sjednocuješ s Velkým Probouzením, tak, jak vyšší pravdy sestupují do tvého světa. Tvá lidská rodina – žijící mezi silami světla a tmy – se bude probouzet do multidimenzionálního světa, zanechávajíce za sebou pole iluze, aby se do nich nikdy nevrátila.
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *


Živá pravda


Živá pravda

Úryvek:

    Alija se snažil odvrátit pryč svůj pohled, protože se obával cestovat do hlubokých koridorů jejího pohledu. Ale když začala mluvit, nedokázal jejím očím odolat. Naslouchal hlouběji než kdykoliv předtím.

    "Není co ochraňovat, strážit nebo bránit, můj drahý Alijo," šeptala odměřeným tónem. "My jsme stvoření Ducha, sloužíme Duchu a přestože odíváme biologii zapomnětlivého zvířete, jsme intimními partnery Jediného Stvořitele. O náš život je postaráno a pečováno Vesmírným Duchem; a je moudré mu důvěřovat, protože to je ta samá inteligence, která navrhla to zázračné tělo, které odíváš, stejně jako architekturu vesmíru, která zdobí noční oblohu."

    "Ty musíš jen naslouchat pocitům lásky svého srdce, které jsou vyjádřené prostřednictvím světelného těla, které je v tobě. To je klíčové pochopení, které je pro tebe důležité. Živá pravda je tvá realizace této ušlechtilé a mocné skutečnosti. Tím ji pozvedáš z říše abstraktna do vřelého prožitku projevu. To je tvůj okamžitý vztah s Božstvím."


*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *


Chrám duchovního aktivismu


Chrám duchovního aktivismu

Úryvek:

    Duchovní aktivismus je koncept v Lyricusu, který vyvěrá ze stavu bytí Svrchované Jednoty (SJ). Na kvantové úrovni jde o velmi hluboký stav vyzařování přenosů (transmisí) jednoty a rovnosti do lidské rodiny a šířeji ke všemu životu, který ji obklopuje. Na fyzičtější úrovni, úrovni lidského nástroje, jde o živost vůle pochopit lidský stav v jeho nejvíce katastrofálním projevu a vidět způsoby, jak ho společnou prací zlepšit.

    Cesta duchovního aktivismu je ukázána dále na Obrázku 1. Je to samozřejmě zjednodušené, avšak esence cesty je stejná téměř pro každého a proto stojí za bližší pohled.

    Něco nebo někdo nás probudí. „Zvonek“ zvoní a my začínáme vidět, jak nás ovíjejí obrysy nového systému víry. Třeba posun našich hodnot, nebo začínáme chápat, že to, co jsme dříve nazývali pravdou je neúplné, nebo už to nerezonuje s naším nejvnitřnějším jástvím. Velmi často se toto rozčarování přihodí tehdy, když vidíme, že to, co nám v našich systémech víry bylo slibováno, není našimi životními zkušenostmi potvrzeno.

    Když se nám přihodí „budíček“, jsme na hlubší úrovni transformováni do houby, která nasává nové informace z knih, seminářů, webů, rituálů, videí, přírody a stovek dalších způsobů zkušeností. To je „hlubší ponoření“, které vede osobu ke hledání informací, které restrukturalizují její systém víry a spojí ho více se Zdrojem či Stvořitelem či Tvůrcem.Celý playlist k poslechu najdete zde - "Chrámy Událostí (Event Temples)"      


*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *


Praxe kdy-kterou-jak


Praxe kdy-kterou-jak

Úryvek:

    Praxe kdy-kterou-jak je přirozenou cestou, jak jedinec může žít vprostřed měnící se energetiky příštích pěti let a zůstat přitom ve spojení se svým duchem. Tato praxe je zároveň jednoduchá i komplexní, ale je základním předpokladem, že se naučíš základům praxe, dříve než se pokusíš o komplexnější techniky, které web Chrámy Událostí (Event Temples) přinese v příštích letech. To je důvod, proč tato příručka vznikla; je slabikářem praktikování.

    Když jsem poprvé požádal Johna Bergese, aby napsal tohoto průvodce, byl plný otázek, jak se dalo očekávat. Jak dlouhý by měl být? Na co by se měl zaměřit? Bude potřeba diagramů? Má být pro začátečníky nebo pro pokročilé? Shrnul jsem své požadavky do jednoduchého konceptu: Průvodce už je napsán; jednoduše se s ním potřebuješ spojit – zrodit ho z energetické úrovně do fyzické. John dovedně uspěl ve svém úsilí a lépe zpřístupnil toto učení všem, kteří jsou inspirováni k jeho studiu a praktikování.

    Johnův text vytváří působivého průvodce, který je bohatě naplněn ideami, inspiracemi a doporučeními. Jestliže ho budeš číst a studovat, zajisté rozšíříš své pochopení toho, jak šest ctností srdce může být aplikováno ve tvém denním životě a proč je toho zapotřebí. Jsem vděčný za Johnovu ochotu sdílet jeho perspektivu, čas a energii na praxi kdy-kterou-jak a za zprostředkování této důležité e-knihy do hmoty. Jeho dílo je výborným příkladem uvedené praxe. Těším se na další příklady, které budou následovat od dalších z vás.
                                                                                                                                        James