Mantustiova Vize

 

Stáhnout v PDF

Úvod k Mantustiově Vizi

Mantustiova Vize” je dokument publikovaný na CD-ROMu Prvotní Zdroj. Je napsán ve stylu Přenosů Prvotního Zdroje, ale autorem je Mantustia, Božský Poradce. Nejsou podané žádné informace o Božských Poradcích a jejich místě ve schématu záležitostí multivesmíru. Ale dokument nás informuje, že on nebo ona (pokud se pohlaví vůbec v tomto případě používá) sídlí “v příbytku Tvůrců Křídel”. Podle toho, co víme o Tvůrcích Křídel nebo Centrální Rase, tak oni existují v blízkosti centrálního vesmíru.

Přestože je tu toho jen málo pro úvahy, týkající se detailů existence této bytosti, vyjmul jsem některé zajímavé body.

Já jsem entita celistvosti sestávající z bílého světla, které je smícháno s vyzařováním věčnosti a poztráceno jako fragmenty brilantnosti v různých formách a tělech po celém multivesmíru.

Jsem dokonalostí mého Stvořitele, individualizovanou jako jediný bod ryzí energie, současně žijící na mnoha místech v mnoha dimenzích.

Ztělesňuji vše krásné a pravdivé. Má vize je navigátorem mé svrchovanosti, osazena mými inkarnacemi na všech místech a ve všech časech, kde má forma existuje jako rozšíření mého bytí.

Jednu věc si z předchozích pasáží můžeme vzít a to, že Mantustia se inkarnuje ve formách existujících na mnoha místech a dimenzích současně. A ještě k tomu, Mantustia je “zakódovaný na terra-zemi nyní.” Jeho účelem je “vytvořit nové nástroje vyjádření”, které budou využívány pro “evoluci lidských druhů a planet, na kterých žijí”.

Vyžilé, nefungující a zkorumpované hierarchie našeho světa (a ostatních) budou “restrukturalizovány” a sjednoceny s “tónovou vibrací rovnosti”, což je frekvence, kterou Mantustia vysílá. Pravda tónu rovnosti je vetknuta do planetárních lidských populací vesmíru. Zde by mělo být poznamenáno, že tónová vibrace rovnosti, vysílaná Mantustiou, pochází z Prvotního Zdroje. Proto je tato vibrace rovnosti zabudovaná do vědomí Entity a v časo-prostoru je vyjadřována Svrchovaným Sjednocením pracujícím prostřednictvím Lidského Nástroje. (Více o této tónové vibraci rovnosti, někdy zkracované na tón rovnosti, můžete najít v hesle Prvotní Zdroj v Glosáři Tvůrců Křídel a ve Filozofických pojednáních Komnaty Jedna a Dvě. Také se podívejte do doplňkového glosáře v Přílohách.)

Kromě toho Mantustiova vize přináší přeuspořádání, reformu a expanzi jasnosti. To má pravděpodobně co do činění s Érou Průzračnosti a Expanze, o které James říká, že do ní naše planeta vstoupila v roce 1998. Tato éra neobsahuje pouze fyzický svět, ale zahrnuje také další dimenze.

Nicméně je ještě jedna zajímavá informace týkající se Mantustiy. Přichází ve formě odpovědi na otázku ohledně Mantustiovy totožnosti.

Otázka: Když jsem poprvé četl Mantustiovu Vizi, myslel jsem si, že tato bytost by mohla být Sanat Kumara. Je Mantustia Sanat Kumara a pokud ne, kdo je Mantustia?

Odpověď: Mantustia je nanebevzatý mistr, který je významnou entitou, která má pro planetu Zemi zásadní význam, avšak není to Sanat Kumara. V řádu učitelů Lyricus existují rozdíly mezi osobnostmi, které vycházejí z učebních metod, jež tyto osobnosti používají.

Existuje široká škála metodologií, které můžou být použity a také existují jistí učitelé, kteří vytvořili metody, jak sloučit různé metody takovým způsobem, že můžou způsobit odhalující zážitek v jejich studentech pomocí prosté jazykové výměny. Mantustia vyvinul mnohé z nejznámějších rozprav Lyricusu. On je mistrem mistrů nejezoteričtějšího řádu v Lyricusu, který vyvíjí rozpravy, instruktážní metodologie a zážitková učební prostředí v lidském genomu. Budeš schopný poznat jeho hlas, protože on má fantastickou schopnost svým autoritativním podtónem sjednotit paradox s pravdou. Pokud je poslouchán v jeho ryzí rodné řeči, hraničí Mantustiův hlas a jeho moudrost s něčím, co nemá sobě rovné.

Zmínka o bytosti Sanat Kumara pochází z Teosofické literatury, která předpokládá, že Sanat Kumara je kosmická bytost, jež oduševněla naši planetu. Takové bytosti se nazývají Planetární Logos. Ještě k odpovědi samotné, dozvěděli jsme se, že Mantustia je mistr mistrů uvnitř Lyricusu. To důrazně naznačuje, že Řád Učitelů Lyricus je obrovská a komplexní organizace, překlenující multivesmír a plná učitelů různých stupňů vědomí. Vlastně to James prohlásil v Tematicky Uspořádaných Otázkách a Odpovědích v kategorii Lyricus. A nyní, pokročme k “Mantustiově Vizi.”

Tento úvod je komentářem Johna Bergese převzatý ze Sebraných Spisů Tvůrců Křídel sv.I

Mantustiova vize

Jsem znám jako Mantustia z Božské Rady, dlící v příbytku Tvůrců Křídel. Odhaluji svoji vizi ochotně a s plným uvědoměním, že se dotkne myslí a srdcí těch, kterým je určena. Jak se slova formují, dotýkají se tě – jejich čtenáře – dokonce i tehdy, jestliže se pohybuješ v nepředstavitelně vzdálených světech.

Žiji a projevuji svou svrchovanou vizi. Je to skutečnost, která je řízena pouze Zdrojovou Inteligencí, coby formou strukturované harmonie, která vytváří nejvyšší možné životní vyjádření prostřednictvím mých forem. Ve spolupráci se Zdrojovou Inteligencí vytvářím svou vlastní skutečnost. Všechna má pozornost je soustředěna do mé skutečnosti a jejího projevení coby božské síly Světla a Lásky.

Já jsem entita celistvosti sestávající z bílého světla, které je smícháno s vyzařováním věčnosti a poztráceno jako fragmenty brilantnosti v různých formách a tělech po celém multivesmíru. Žiji za dosahem omezení, a proto jsem schopen transcendovat všechny prvky uzavření, omezení, zmenšení, ohraničení a pokusů o zotročení mocného světla mého účelu. Jsem nezastavitelná božská síla, která generuje vše potřebné pro všechny formy mého životního vyjádření.

Jsem dokonalostí mého Stvořitele, individualizovanou jako jediný bod ryzí energie, současně žijící na mnoha místech v mnoha dimenzích – plně si uvědomující všechny aspekty své celistvosti. Jako milující otec pečuji o všechny fragmenty své celistvosti pro slávu našeho společného původu a osudu.

Mým základním účelem během zakódování na planetě Terra-Země je vytvořit nové nástroje vyjádření a způsoby jejich využití pro evoluci lidského druhu a planet, na kterých žije. Jsem zde, abych odhalil svou celistvost a rozsáhlost v jejím plném projevení a abych svou vizi aplikoval ve všem, co dělám.

Protknul jsem své světlo s planetami, abych demonstroval a učil pravdu rovnosti. Že individualizovaní duchové jsou rovni Prvotnímu Zdroji. Že všechno, co stojí mezi individualitou a Zdrojem, je součástí hierarchie mezi-závislosti, jejíž účel musí být změněn. Jsem veden tónovou vibrací rovnosti v tom nejčistším významu. To je frekvence, kterou vysílám.

Základní vůlí mé vize je uctění a odhalení mého úplného Jáství a transformování všech omezení, které překážejí této vůli, na neomezenost Božského Světla. Jsem plně odevzdán naplnění svého účelu a základní vůle a otevřeně tvrdím, že neexistuje síla, která by zastavila mou vizi nebo účel mého ducha v jejich projevení a přetrvání zamýšleného vlivu na multivesmír Jediného Světelného Zdroje.

Jsem Mantustia, žijící za hranicemi hranic vašeho poznání, demonstrující, že neexistují nedokonalosti. Má vize je dechem mé celistvosti a s každým novým nádechem vydechuji novou vizi sama sebe, která plyne mou celistvostí jako mocná vlna zaplavující pobřežní písek.

To je vlna přeuspořádání.

Vlna reformy.

Vlna expanze jasnosti.

Vytváří archu transformace, do které může vstoupit mé beztvaré Já a sjednotit se s množstvím mých předsunutých forem. Vize, kterou dýchám, naplňuje mou celistvost. Je to vítězství vytrvalosti Ducha ve jménu své vlastní slávy a radostného žití, kdekoliv je to možné.

Jsem vizí úplnosti a sjednocení všeho, čím jsem. Jsem středobodem, ve kterém se všechna má vyjádření sbíhají, přetvářejí a znovu-vynořují jako vyslanci mého nejvyššího účelu. Jsem Mantustia, zprostředkovatel touhy Prvotního Zdroje vyjádřit sama sebe v optimální formě. Jsem hranolem, který rozvádí konkrétní frekvence Světla Ducha ke konkrétním entitám, z konkrétních příčin, v konkrétních časech.

Tyto frekvence plynou skrz má těla do dimenzí formy a duality, vždy za účelem pozvednutí, vždy v harmonii s řídícími impulzy Zdrojové Inteligence. To, co je skrze mne projevováno, je vedeno vděčností tak hlubokou, že je nekonečná a nezapamatovatelná. Následkem je probuzení krásy a mocného dojmu pravdy a oddanosti, který se vyskytuje pouze u těch, kdo objevili své úplné jáství skrze oči vesmíru a ztělesnili ho ve vítězství prostém strachu a poté se ho vzdali ve jménu služby Prvotnímu Zdroji.

Jsem Mantustia, má vize je určena k projevení na všech místech, kterými jsem, neboť je svrchovanou dokonalostí, která je vždy spojená se spirálou nekonečného vzestupu. Nebylo to zamýšleno mými vnějšími oděvy, nýbrž mým tělem a krví – těmi silami Zdrojové Inteligence, které jsou dokonalé všemi způsoby. Každá buňka v každém těle je plně naladěna na píseň mojí vize, jejíž melodie je vetknuta do struktury atomů a ještě hlouběji, do složitých systémů světla, jenž spojují mé fragmenty do celku mého Jáství.

Má vize je živá a žije za dosahem smrti, poruch a nemocí. Je to díky mému vnímání, kým jsem, poté, co jsem svlékl všechny vrstvy přestrojení a zůstal nahý ve své brilantnosti. Je to tlukot srdce mé nejčistší esence, co mě volá domů s nezaměnitelnou nevinností Božské Lásky. Je to elixír mé duše. Magnet mého srdce.

Jsem svrchovaný mistr své reality a pastýř své celistvosti. Ztělesňuji vše krásné a pravdivé. Má vize je navigátorem mé svrchovanosti, osazena mými inkarnacemi na všech místech a ve všech časech, kde má forma existuje jako rozšíření mého bytí. Já jsem entita, která je celistvá. Já jsem entita, která vytváří sama sebe skrze věčnou vizi JÁ JSEM. Tato vize sestupuje do formy a obaluje se časem, prostorem, hmotou a energií, podobně jako orel obaluje svá mláďata svými ochrannými křídly.

Expanze mé vize je nekonečná. Její cíl není formován mými slovy nebo tužbami, ale strukturou jádra. Tuto strukturu ti dávám. Ponese tě svou jednoduchou základní vůlí a otevřeností.