Filozofie Tvůrců Křídel + Manifest Svrchovaného Sjednocení / Sovereign Integrálu


Filozofie - úvod

Ústředním tématem filozofie Tvůrců Křídel je to, že žijeme v multivesmíru, ve kterém existují různé frekvence či vibrační úrovně zkušenosti. V této kosmologické struktuře existuje Prvotní Zdroj, jednotná ne-dichotomická entita, která je energeticky přítomná ve všech úrovních multivesmíru. Zdrojová Inteligence je "očima a ušima" Prvotního Zdroje, která MU umožňuje projektovat se do domény lidí, zvířat, rostlin a minerálů a energeticky propojovat všechny životní formy.

Filozofie Tvůrců Křídel je odrazem její mytologické základny. Vykresluje sice náš multivesmír ve velkém měřítku, nicméně její skutečné zaměření je na svrchovanou podstatu každého jedince. Existujeme v multivesmíru svobodné vůle a Tvůrci Křídel jsou budoucími představiteli našeho lidského genomu. To v důsledku znamená, že Tvůrci Křídel jsou námi z budoucího času.

V doméně svobodné vůle existují dominantní reality, které jsou někdy iluzorní, což znamená, že v nich existují entity, které aplikují svou moc pro své vlastní výhody a staví se do role Bohů. Potom se svou rádoby Božskou mocí prosadily mytologii, která je nyní frekventována v podtextu našich náboženských knih a globální kultury. Dokonce i naše systémy vzdělávání a vlády odrážejí tuto mytologii. A v jistém rozsahu dokonce i naše současné chápání vědy se uchýlilo k přijetí této mytologie.

Tito samozvaní "Bohové" jsou skuteční, avšak jejich existence nijak nesouvisí ani nepředstavuje Prvotní Zdroj či Zdrojovou Inteligenci. Tyto entity pracují z vibračních úrovní, které nejsou viditelné lidským smyslům. Odpojily se od Prvotního Zdroje za účelem realizace svých vlastních programů. Ty v naší prehistorii způsobily zamlžení vnímání lidstva a následné přivlastnění si multivesmíru těmito entitami tak, aby je lidstvo začalo uctívat jako "Bohy". Tyto entity navrhly naše lidská těla tak, aby sloužila jako vězení, které redukuje naši svobodu, aniž bychom si uvědomovali tuto skutečnost a s ní související invazivní technologie, které nás houfují do stále se zmenšujících ohrad.

Za svůj filozofický účel mají materiály Tvůrců Křídel několik témat:

- Jedinci musí použít svou rozlišovací schopnost a vytvořit si svou vlastní cestu ven z naprogramované iluze prostřednictvím inteligentního chování. Naše soudobé mentální filozofie jsou jen opakováním a recyklováním předchozích myšlenek. Filozofie musí vyústit do projevení chování, které vyvěrá ze ctnostného srdce a mysli.

- "Stezka" není formována prostřednictvím manter, morálky, uctívání, desátků, poslušnosti zákonům, členství; ani není zprostředkována svatými, mistry a guruy. Je rodným právem spojeným s přetrvávající praxí srdečních ctností a hledáním perspektivy svrchovaného sjednocení v životě jedince.

- Bůh a duch tak, jak jsou lidstvem chápáni, byli navrženi náboženskými tvůrci s vedlejšími úmysly. Tyto vedlejší úmysly pokračují dodnes a jejich vnější projevy vyústily do zmrtvělosti, oddělenosti a uvěznění lidstva.

- Touha poznat, jak funguje multivesmír, je jako chtít vědět, jak je vytvořen dramatický film. To, že víš, jak je vytvořen, tě neposune ani jeden krok ke skutečnosti. Multivesmír není poznatelný, protože je iluzorní. Skutečný svět je tvořen vědomím Svrchované Jednoty.

- Iluze existuje proto, abychom se od ní učili a jestliže je vhodně pochopena, začne ukazovat cestu k "prasklině ve zdi", skrze kterou jedinec může zahlédnout obrysy své pravé reality.

- Filozofii nelze koupit ani prodat. Nemůže být systematizována. Nejedná se o definovaný vzor. Není to nástroj mentálního cvičení. Není to hra moudrosti. Není o tom jak získat moc nad materiálním světem, kde by ji lidé mohli aplikovat tak, aby dosáhli materiálních zisků. Filozofie je ryzím projevem ctností Svrchovaného Sjednocení v životě jedince okamžik za okamžikem.

Existují čtyři filozofické články a doprovodný Glosář pojmů, které tvoří jádro filozofického hlasu Tvůrců Křídel. Také existují úryvky z Prahové Kosmogonie, rozhovory s Jamesem Mahu, rozhovory s Dr. Nerudou, Rozpravy v Řádu Učitelů Lyricus a tucty článků. Z filozofické perspektivy jsou skvělým kompendiem Sebrané spisy Tvůrců Křídel svazek I a II. Pět románů, které napsal James Mahu, také poskytuje hlubší vhledy do filozofické perspektivy Tvůrců Křídel. Z literatury Tvůrců Křídel je pravděpodobně nejvíce filozofická kniha Quantusum.*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *


Filozofie komnaty jedna

Životní zásady Svrchovaného Sjednocení 

    "Transformační prožitek spočívá v pochopení, že vnímaná realita je Zdrojová Realita zosobněná ve formě individuálních preferencí. Tak se Zdrojová Realita a svrchovaná realita stávají neoddělitelnými jako vítr a vzduch. Toto spojení je pochopeno jen skrze transformační prožitek, jenž není podobný ničemu známému uvnitř časo-prostorových vesmírů."*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *Filozofie komnaty dvě

Posunující se modely existence

    "Vědomí Svrchovaného Sjednocení je cíl, jenž vnitřně volá lidský nástroj do reality Prvotního Zdroje. Na všech toulkách lidského vědomí vně Zdrojové Reality mu byly odstraněny mocné vlastnosti Zdrojové Reality prostřednictvím uplatňování logické mysli a vytrvalé víry v jazyk omezení, jež plyne z vnějších zdrojů hierarchie."*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Filozofie komnaty tři

Plán Průzkumu

    "Život existuje po celém vesmíru - je vyjádřením Prvotního Zdroje v individualizované formě. Jsou to božské fragmenty, jenž jsou vždy v procesu oddělení. Je tomu tak z důvodu, aby zažívaly osobní vyjádření sama sebe a aby ztuhnuly v prožitku univerzálního vyjádření Prvotního Zdroje. Jsme zrozeni ze samého lůna vesmíru a je to právě toto lůno, kam se vše časem navrátí. Nezáleží na tom kdy a jak. Záleží jen na tom proč."*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Filozofie komnaty čtyři

 Víry a jejich energetické systémy 

    "Uvnitř každé entity je genetická směsice její rodové linie, jež se táhne napříč nespočetnými generacemi a druhy. V nezměrnosti galaktického času shromažďuje tato genetická směsice energetické systémy, jenž se týkají způsobů přežití ve tří-dimenzionálním vesmíru. A tak je přežití dominantním energetickým systémem lidské entity, jenž informuje její genetický kód a způsobuje její životní zkušenosti a víry."*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Úryvky filozofií Tvůrců Křídel z románu Projekt Starobylý šíp

(jinde nepublikované)

        "Komnata 10: Seřazení částic
   Pod povrchem vaší částicové existence jsou energie, které vás spojují se všemi strukturami existence. Jste ohromným souborem těchto energií, avšak ony nemůžou plynout skrze váš lidský nástroj jako řízená energie, pokud částice vaší existence nejsou vhodně seřazeny a neplynou ve směru jednoty a celistvosti."
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *Glosář

    "Glosář Tvůrců Křídel se skládá z dvaceti dvou hesel. Odlišuje se od většiny glosářů tím, že hesla nejsou seřazena podle abecedy. Zdá se, že jeden možný důvod pro toto uspořádání je vytvoření toho, co nazývám koncepčními klastry. Tyto koncepční klastry jsou jednoduše prostředkem, jak učinit příbuzné termíny pochopitelnější tím, že jsou umístěny pohromadě, nikoliv seřazeny abecedně. Například prvních pět hesel jsou klastrem termínů vztahujících se k individualizovanému vědomí a jeho vztahu k Prvotnímu Zdroji."

Úvod ke Glosáři Tvůrců Křídel
napsal John Berges


*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *


 

Manifest Svrchovaného Sjednocení / Sovereign Integrálu

    "Povzbuzuji vás  tyto výroky studovat a formulovat vaše vlastní pochopení jejich významu a toho, jak můžou být uplatněny ve vašem každodenním životě. Vždyť průtrž vhledů, které všichni zažíváme při našem vystavení se vlivu učení Lyricusu, přispívá do kolektivního pochopení těchto materiálu pro další, čímž přispíváme do Genetické Mysli - kolektivního vědomí lidstva."

Komentář k Manifestu Svrchovaného Sjednocení
napsal John Berges