James Mahu Nahi - autor originálu

 


       Ke stažení v PDF

     James je vizionářský tvůrce WingMakers (Tvůrců Křídel), Event Temples (Chrámů událostí) a Lyricus. Vytvořil webový obsah širokého rozsahu, který je přeložený do 18 jazyků. Výzkumníci, vědci, mytologové, umělečtí kritici, žurnalisté a milióny hledajících po celé planetě zkoumali jeho práci. Jako veřejná osoba zůstává však převážně neznámý, neboť preferuje, aby jeho práce (či překlady) mluvily za něj.

      Dílo Tvůrců Křídel vychází částečně ze známého rčení, že "fikce je lež, která sděluje pravdu".

    James to říká takto: "Stvoření mytologie je neosobní. Vychází z kolektivního nevědomí a posiluje a upevňuje půdu pod nohama těch, kteří zkoumají oblasti psychiky a vědomí, které byly po dlouhou dobu potlačovány nebo stlačeny do esoteriky."

       V éře sociálních médií a sebe-prosazování zůstává James Mahu viditelně nepřítomný.

   Hlavní záměr Jamese je sdílení duchovních perspektiv prostřednictvím svých tvůrčích vyjádření. Ať už jde o hudbu, malby či slova, jeho cíl je stejný: stimulovat konverzaci vědomí a navrhnout způsoby, jak jedinec může žít nespoutaný dogmaty, starými pohledy na svět, omezeními nebo tím, co nazývá jemná frekvence oddělenosti, která poskvrňuje téměř každou myšlenku nebo činnost v našem světě.

      James jako produktivní spisovatel, básník, malíř, filosof a hudebník, je primárně zaměřen na pozvednutí konverzace na koncept Svrchovaného Sjednocení a na to, jak lidská duše v lidské kultuře potřebuje redefinici či revitalizaci.

       James věří, že WingMakers hrají roli v této redefinici.

     Jamesova díla jsou multidimenzionální a zakódovaná tak, aby pomáhala lidem aktivovat a zpřístupnit jejich osobní moudrost. Čerpá z hlubokého symbolismu, archetypů a mytologického jazyka, aby pomohl lidem vnímat hlubší skutečnosti, které jsou základem jejich osobního světa. Jeho práce je jak transcendentální, tak dotýkající se života jedince jako duchovní a lidské bytosti.

      V listopadu 1998 byl poprvé veřejně publikován web WingMakers a byl jedním z prvních "transmediálních" webů. Obsahoval velkou sbírku maleb, hudby, poezie a filosofických článků, které byly úplně propojeny do příběhu s názvem Projekt Starobylý Šíp. Tato první Jamesova novela je středobodem jeho prací, které James publikoval v následujících 22 letech.

     James vytvořil 4 weby, tucty článků, devět hudebních CD, pět novel a stovky originálních uměleckých obrazů. Je plodným umělcem a myšlenkovým vůdcem komunity soudobé duchovnosti a tvorby mýtů. Jeho práci je těžké kategorizovat, neboť přesahuje jednotlivé oblasti lidského úsilí. Jeho novely mají žánr magického realismu; jeho malby jsou abstraktním surrealismem; jeho poezie je lyrika; jeho hudba je směsí New Age, Tranzu a World; jeho filosofická pojednání popisují detailně kosmologické definice, ale také jsou zaměřena osobně prostřednictvím praktiky zvané Šest Ctností Srdce a Žití života centrovaného do srdce.


*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *


Úvod k webu WingMakers.com

   Jeden z nejlepších úvodů k materiálům WingMakers je pravděpodobně napsán Jamesem Mahu v Předmluvě k jeho knize Sebrané spisy Tvůrců Křídel, svazek I. Je to jasný a obratný popis původu těchto prací, jejich účelu a toho, jak každý z nás může použít tyto materiály, aby zvětšil své vlastní duchovní pochopení. Níže následuje tento úvod.

*   *   *   *   *   *

   Materiály Tvůrců Křídel – WingMakers – dosahují do vnějšího, aby otevřely srdce a mysl čtenáře, který hledá pochopení toho uvnitř, co nemá sobě rovné v našem světě a přitom to paradoxně je dokonale rovno tomu, co je uvnitř všech ostatních.

    Kdykoliv je někdo požádán, aby vysvětlil něco tak nezměrného, jako je vesmír a jeho vztah k individuální entitě, je v pokušení rozhodit rukama a s odporem hluboce vydechnout. Proč zrovna já? Proč zrovna teď? Copak to mnohem schopnější lidé než já neudělali už tisíckrát? Odpověď na tyto otázky je někdy těžko pochopitelná a jindy těžko ignorovatelná. V mém případě to bylo to druhé.

    Jak již jsem řekl dříve, byla to objednaná práce. Což znamená, že jsem byl požádán, abych vytvořil tyto materiály, energetickým polem, se kterým jsem se setkal, když jsem byl malé dítě. Nazývám to energetické pole, protože v té době jsem neměl jiný popis pro Tvůrce Křídel. Postupem let jsem dospěl k pochopení jejich inteligence a tvořivosti a nakonec i jejich účelu a způsobu, jak souvisí s mým vlastním a potažmo každého z vás, kteří toto čtete.


Úryvek z textu "Úvod k webu WingMakers.com"

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *


O autorovi

   James Mahu je anonymní tvůrce Tvůrců Křídel a souvisejících webových stránek, hrstky románů, rozsáhlé sbírky filozofických rozprav, tuctu článků o duchovních praxích, poezie, krátkých povídek, vizuálních uměleckých prací a téměř stovky hudebních kompozic. Jeho práce byla přeložena do téměř dvaceti jazyků.

   Jeho prvním publikovaným výtvorem byly v roce 1998 stránky WingMakers.com, které ustanovily Jamese – jejich tvůrce – jako multidimenzionálního vypravěče, který se zaměřuje na sdílení hlubokých, originálních perspektiv k diskuzím o duchovnosti, kosmologii, mimo-dimenzionální existenci, mýtech a důležitosti srdce v poslání každého jedince. 

     James se v tomto oboru pro sebe nesnaží vytvořit viditelnou roli; nikdy nebyla založena žádná organizace, ani neexistuje vztah s žádnou jinou organizací. 

    Jamesova práce má pomoci lidem aktivovat a zpřístupnit jejich jedinečný vhled do pravdy. Čerpá z hlubokého symbolismu, archetypů a mytologických postav, aby pomohl lidem vnímat hlubší reality, které leží pod jejich osobními světy.

      Primárním cílem jeho práce je být „porodním asistentem“ pro zrození Velkého Portálu, jak je popsáno v Pátém Rozhovoru s Dr. Jamissonem Nerudou.

Abys sloužil pravdě, musíš nejdříve rozpoznat vrstvy podvodu, které tě
obklopují. To je ekvivalentem deprogramování. To je pro proces Svrchovaného
Sjednocení ústřední. Pak můžeš žít slova a ideje, které povstaly z vnitřního pole
pravdy, jenž je uvnitř tebe a nikde jinde. Je zcela nespojené s čímkoliv, co má
rysy Hierarchie. Tak to je, protože to, co je pravdou, je singulární (svrchované) a
zároveň univerzální (integrální, sjednocené). Žádná organizace ji nemůže
obsáhnout. Jenom ty můžeš.

- Výňatek z Filozofie Komnaty 8