Hudba Tvůrců Křídel


Originální hudbu WingMakers si nyní můžete nově poslechnout zdarma na platformě SoundCloud.

*   *   *   *   *   *   *

   Hudba WingMakers (Tvůrců Křídel) a Lyricusu je specificky vyrobena tak, aby zajistila netradiční způsob posunu lidského vědomí do jemnějších oblastí individualizovaného vědomí. Také jsou k dispozici CD s hudbou pro příznivce kvalitního poslechu s plným kódováním.

   Atomární a molekulární vibrace v lidském těle produkují elektromagnetická a akustická energetická pole, která řídí a katalyzují biochemické procesy. Tyto přirozené biologické vibrace jsou řízeny oktávou vyšší dimenze, jež má elementárnější vibrace působící na kvantové úrovni. Lyricus poukazuje na tyto elementární vibrace a nazývá je Neodvozená Informační Struktura (NIS, angl. UIS).

      Jisté akustické a skalární vibrace způsobují, že spirála DNA molekuly se začne rozvíjet, DNA páteře se rozšíří a používané báze se lépe zpřístupní pro párování a aktivaci. To se vztahuje zejména k DNA, jež vědci nazývají "odpadní" či nevyužitá. Zvukové frekvence mohou být vrstveny a následně mohou pronikat do molekuly DNA a aktivovat nukleotidy a je-li potřeba i související nervové buňky.

     Hudba může být prožívána jako entita, jež je schopna posunu uvnitř vašeho energetického těla a aktivace určitých frekvencí vašich energetických center. Specificky vašeho srdce a toho centra, jež je někdy nazýváno třetím mozkem.

       Entita, jež je zakódována v hudbě není složena z materiálních frekvencí. Je čistě energetická – vznikla jako akustický otisk duše, který je přenesen do myšlenky a následně do hudby a dále k platformě posluchačů. Pracuje v kolektivní úrovni s "naslouchajícím tělem" individualizovaného vědomí.

       V nově vznikající vědě kymatice bylo dokázáno, že zvukové vlny vytvářejí geometrické tvary ve hmotě. V právě vznikající vědě multidimenzionální skutečnosti se odhaluje, že (akustické) vlny mohou být tvarovány tak, aby pronikaly do biogenetických polí a katalyzovaly zde biochemické procesy, obnovily buněčné zdraví a spustily zakódované funkce buněčných elektromagnetických polí Centrální Nervové Soustavy (CNS).

        Tato hudba a "entita", kterou v sobě obsahuje, je zaměřena na elektromagnetické pole CNS. Rozšiřuje fyzickou manifestaci energetické skutečnosti naplňující nosič duše tak, že je projeveno širší spektrum energie vědomí duše a intenzivněji je tak ovlivněn fyzický svět obklopující nosič duše.


*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *


Úvod k Hudbě Projektu Starobylý Šíp


    Anonymní síla v pozadí… všech disků Tvůrců Křídel tě zve k zážitku té části tebe, která žije ve stínu ne-věci… té části, jejíž esence odhaluje samu sebe ve spojení hudby, poezie a výtvarného umění.

    Ze všech součástí, ze kterých se materiály Tvůrců Křídel/Lyricusu skládají, má hudba pravděpodobně největší moc posunout vědomí jedince do zvýšených úrovní. Následuje seznam CD Projektu Starobylý Šíp seřazený chronologicky.

    1. Tvůrci Křídel: Komnaty Jedenáct až Sedmnáct, 2000

    2. Tvůrci Křídel: Prvotní Zdroj CD-ROM Komnaty Jedna až Devět, 2001

    3. Tvůrci Křídel: Komnaty Osmnáct až Dvacet čtyři, 2001

    4. Tvůrci Křídel: Komnata Deset, 2001

  Jedním zajímavým aspektem Jamesových hudebních kompozic je, že překlenují celé spektrum webových stránek v Jamesově prezentaci učení Lyricusu. Ty do dnešní doby zahrnují stránky Tvůrců Křídel, Lyricusu a Chrámů Událostí. Hudba tudíž pokrývá nejméně deset let vývoje a expanze Jamesovy mise a rozvinujícího se plánu, který postupně pokračuje do tohoto století.
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *Hudba Tvůrců Křídel


    Vzpomeneme-li si na cvičení uvedená ve čtvrtém filozofickém pojednání, jsou tam techniky, jak použít obrazy, poezii a hudbu pro otevření kanálu uvědomění mezi Lidským Nástrojem a Svrchovaným Sjednocením. Cvičení věnované hudbě se nazývá Technika tělo-mysl.
    Tato technika se liší od ostatních dvou cvičení v tom, že neobsahuje duši. Zatímco cvičení s obrazy komnat zahrnuje mysl a duši a cvičení s poezií se týká emocí a Svrchovaného Sjednocení, hudební technika se zabývá myslí a tělem.
    Ke cvičení se používá výlučně hudba z Komnaty Sedmnáct až Dvacet čtyři - celkem osm skladeb. Instrukce ve čtvrtém pojednání filozofie doporučuje poslouchat každou skladbu sedmkrát, než postoupíte k další. Výsledkem je, že celé cvičení sestává z padesáti šesti seancí, což se nazývá Velký cyklus. Pokud chcete, můžete případně poslouchat skladby jedna a dvě sedmkrát, než přejdete na další dvě skladby. Avšak tento počet byste neměli překročit. Také se pokuste nenechat uplynout příliš mnoho dní bez postupu ve cvičení, jinak cvičení nebude účinné.
   Stručně řečeno, hlavní myšlenka tohoto cvičení je dovolit inteligenci těla, aby převážila nad aktivitami kontrolovanými myslí. Cílem je zapomenout na přirozenou tendenci mysli analyzovat to, co posloucháme, a jednoduše se zaměřit na touhu těla hýbat se v rytmech hudby, která je speciálně navržená pro rozmanité druhy pohybů. Podle vysvětlení tato činnost pomáhá do těla zakotvit průzkumný energetický systém na buněčné úrovni.
    V druhé části roku 2001 vydal James hudbu pro Komnatu Deset. Pro některé přívržence materiálů Tvůrců Křídel to byla tak trochu záhada, proč na prvních třech CD není hudba Komnaty Deset. Z toho důvodu se může někdo ptát, proč CD komnat nebyla vydávána popořadě. Nikdo vlastně přesně neví, proč tomu tak bylo, nicméně Komnata Deset byla poslední hudbou s tématem Starobylého Šípu, která byla zveřejněna.
    Toto konkrétní CD je jedinečné tím, že je zaměřeno na desátý chromozom. Abych toto téma projasnil, při-kládám zde celé vysvětlení. Pochází přímo z úvodu k CD Komnaty Deset v hudební sekci Tvůrců Křídel na Spiritstate.

    Navigátor Celistvosti je moudrost jádra. Táhne lidský nástroj k tomu, aby vnímal fragmentovanou existenci jako průchod do celistvosti a jednoty. Navigátor Celistvosti je srdcem vědomí entity.

    Hudba Komnaty Deset proplétá kompoziční vzory a zvuky ze všech koutů zeměkoule - geograficky i historicky - do univerzální hymny Navigátora Celistvosti. Je to komplexní uspořádání kompozic, které povede tvé vědomí do sféry jednoty, ze které všichni vyvěráme a pocházíme.
   Komnata Deset, v kontextu lidského genomu, je analogická genetické struktuře lidského chromozomu deset. Tento chromozom reguluje v lidském nástroji v rozsáhlé míře pocit pohody a sklon k fyzickým, emocionálním a mentálním formám stresu.
    Komnata Deset je vydávána nyní [ke konci roku 2001], během tohoto období zvětšeného stresu a zmatku, jako prostředek umožňující lidem obnovit vnitřní spojení s jejich stavem celistvosti a jednoty. Z tohoto stavu prožívání se stres a strach zmenšují a imunitní systém jedince se zlepšuje.
    Je doporučeno poslouchat tuto hudbu minimálně sedmkrát nepřerušovaně v pohodlné pozici se zavřenýma očima. Podvol se cestě, kterou to bude v tobě vyvolávat. Je doporučen poslech se sluchátky. Během této cesty budou bezpochyby vyvstávat pocity. Jak se to bude dít, požehnej jim, stejně jako bys to udělal jakémukoliv zdroji laskavosti. Tyto pocity se stanou směrovka-mi tvého hudebního dobrodružství.
    V komnatě deset je třicet osm hudebních kompozic, které spolu splývají. Tyto hudební “sloky” vyjadřují plynulý pohyb a multi-fasetové vyjádření Navigátora Celistvosti. Jsou to mosty, přes které můžeš cestovat mezi světy a dimenzemi.
    Není to meditační hudba, jejímž účelem je zrelaxovat tvoji mysl a tělo. Hudba Komnaty De-set je navržena tak, aby vyvolala tu část tebe, která je zastíněna tvoji lidskou osobností a lidskou dimenzí zkušenosti. Je to sluchový datový proud, který způsobuje rezonanci s vibrací jed-noty, která je uložena uvnitř všech lidských bytostí.
    Nechť ti tato hudba přinese uvědomění toho, jak jsme utkáni ze stejného zdroje. Nechť zakusíš zkušenost srdce tvého vědomí, byť jenom na okamžik času.

Z mého světa do tvého
James
Úryvek z knihy "Sebrané spisy I."

*   *   *   *   *   *

    Dr. Neruda:

   “Když posloucháte hudbu v 384-bitovém rozlišení s originálními malbami a stojíte přitom v dané komnatě, ve které byly umístěny, je to velmi dojemný a duchovní zážitek. Nesrovnatelný s žádným, který jsem kdy měl.”

Druhý rozhovor s Dr. Jamissonem Nerudou*   *   *   *   *   *   “Komorové malby, jak jsou prezentovány na webu Tvůrců Křídel, jsou překlady skutečných maleb. Originální díla jsou v Přítokové zóně poblíž galaktického jádra galaxie Mléčné dráhy. Originální “malby” jsou fotonicky animované pokročilou technologií, která umožňuje, aby se malby inteligentně měnily podle diktátu hudby. Jinými slovy, hudba je motorem, který malby uvádí do pohybu.”

James Mahu, z Tematického uspořádání Otázek a Odpovědí
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *Ukázka hudby - lokalita Starobylý šíp (Ancient Arrow) komnata 22 

    V této skladbě se mimo jiné zpívá: "нет страха, где душа летaет" - volný překlad: "není strachu tam, kde duše létá". Každá komnata má jak svou skladbu, tak obraz. Proto se doporučuje při poslechu skladby pozorovat obraz dané komnaty.