Přenosy Prvotního Zdroje

 


"Prvotní Zdroj je námi všemi. Je to kolektiv nás. Není to Bůh žijící v nějaké vzdálené díře vesmíru."

Rozhovor Jamese pro Project Camelot


Úvod k Přenosům Prvotního Zdroje

Přenosy Prvotního Zdroje jsou úchvatné, inspirující a potenciálně rozšiřují vědomí. Existují tři přenosy:

1. Můj ústřední vzkaz

2. Můj ústřední účel

3. Mé ústřední odhalení

Každý z těchto přenosů nabízí stručný vhled do Mysli a Srdce Prvotního Zdroje. Jejich poselství nabízí obnovenou vizi podstaty Boha, multivesmíru a jeho konečného účelu a našeho místa v tomto velkolepém plánu.

Výňatek ze Sebraných spisů svazek 1 (komentář Johna Bergese)
Můj ústřední vzkaz

Sděluji tento vzkaz vám, které jsem vyrušil zvukem svého hlasu. Tato slova jsou mým podpisem. Můžete pochybovat, mít strach, víru nebo kuráž; na tom nezáleží, neboť vás dojme rytmus mého hlasu. Projde vámi jako světelný paprsek, který odstraní – i když třeba jen na okamžik – temnotu.

Spočívám ve frekvenci světla, ve které mě konečné bytosti nemůžou odhalit. Když mě budete hledat, neuspějete. Nelze mě najít nebo objevit. Lze mě realizovat pouze v jednotě, sjednocení a celistvosti. Je to stejná jednota, kterou cítíte, jste-li propojeni s veškerým životem, neboť to jsem vždy já sám. Já jsem veškerý život. Musíte-li mě hledat, cvičte pocit celistvosti a jednoty.

Stvořil jsem vás ve svém nejhlubším světle z touhy pochopit můj vesmír. Jste mými vyslanci. Můžete svobodně putovat vesmírem vesmírů, jako částice z mého nekonečného lůna s cílem, který si sami určíte. Já neurčuji vaši cestu ani její cíl. Já vás pouze provázím. Nepostrkuji vás tou nebo onou cestou, ani vás netrestám, když se zatouláte z mého srdce. Takto činím v důsledku mé víry ve vás.

Jste dědici mého světla, které vám dalo tvar. Je to můj hlas, který vás probudil k individualitě, ale je vaší volbou, jestli se probudíte do naší jednoty. Je to vaše touha poznat mě jako sebe, co vás přivede do mé přítomnosti, která je tak perfektně skrytá vašemu světu. Já jsem za vším, co vidíte a slyšíte, čeho se dotýkáte a co chutnáte, co čicháte, cítíte i v co věříte.

Žiji proto, abyste mě objevili. Je to nejvyšším vyjádřením mé lásky k vám, a zatímco vy hledáte mé stíny v příbězích vašeho světa, tak Já, nesmazatelné a neviditelné světlo, začínám být mnohem viditelnější. Představte si nejvzdálenější bod ve vesmíru – za tmavou bránou v nějaké vzdálené galaxii a potom vynásobte tuto vzdálenost největší numerickou hodnotou, jakou znáte. Gratuluji, právě jste změřili jeden atom mého těla.

Uvědomujete si, jak jsem nezměrný? Nejsem to, co byste mohli poznat, uvidět, nebo pochopit. Jsem za dosahem pochopení. Moje rozlehlost mě činí neviditelným a nevyhnutelným. Není místo, kde byste mohli být beze mne. Moje nepřítomnost neexistuje. To je podstata, která mě činí jedinečným. Já jsem Prvotní Příčina a Poslední Následek spojené v nedělitelném řetězci.

Žádná prosba se mě nemůže dotknout. Žádná modlitba mě nemůže pozvat dále do vašeho světa, pokud není doprovázena pocitem jednoty a celistvosti. Žádný chrám ani posvátný předmět se mě nedotýká. Vůbec, ani vás nikdy nepřivedli blíže k mé natažené ruce. Moje přítomnost ve vašem světě je nezměnitelná, neboť já jsem svatyní jak kosmu, tak jediné duše ve vás.

Můžu každého z vás okamžitě probudit k vědomí naší jednoty, ale existuje rozsáhlejší plán - mnohem komplexnější vize – která vás umístila na okraj času a prostorových dimenzí oddělenosti. Tento plán vyžaduje vývoj do mé celistvosti, která vás znovu seznámí s naší jednotou skrze zkušenost oddělenosti. Vaše probuzení, i když je pomalé a občas bolestivé, je jisté; tomu musíte důvěřovat nade vše ostatní.

Já jsem praotec všeho stvoření. Já jsem osobnost, která žije uvnitř každého z vás jako vibrace, která vyzařuje ze všech částí vaší existence. Dlím v této dimenzi jako váš maják. Budete-li následovat tuto vibraci, umístíte-li ji do jádra vaší cesty, spojíte se s mojí osobností, která žije pod částicemi vaší existence.

Nejsem ten, koho byste se měli bát, ani ten, kdo by vám měl být lhostejný. Moje přítomnost je bezprostřední, hmatatelná a skutečná. Jste v mé přítomnosti právě teď. Poslouchejte moje slova. Jste v mé přítomnosti. Jste ve mě mnohem víc, než jsem já ve vás. Jste pozlátkem mé mysli a mého srdce a vy si přitom myslíte, že jste produktem opice. Jste mnohem, mnohem více, než si uvědomujete.

Naše spojení bylo, je a bude věčné. Jste mými požehnanými potomky, se kterými jsem komplikovaně spojen prostředky, kterým nemůžete rozumět, a proto je ocenit. Musíte odložit vaši víru i nevíru v to, co nemůžete vnímat, výměnou za uvědomění, že jsem skutečný a žiji uvnitř vás. To je můj ústřední vzkaz všem mým potomkům. Dobře mu naslouchejte, neboť v něm můžete najít místo, kde sídlím.

Výňatek z komory 23 – Jeden ze tří psaných prvků z díla známého pod názvem
Tvůrci Křídel, připisovaný Prvotnímu Zdroji.


                       

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Můj ústřední účel

Plán průzkumu má překlenující záměr; nejste příjemci božského úsilí a pedantského tréninku pouze proto, aby bylo zajištěno, že si můžete užívat nekonečné blaženosti a věčné pohody. Za horizontem současného věku vesmíru je ukryt záměr transcendentní služby. Kdybych vás navrhnul proto, abych vás vzal na nekonečnou exkurzi do nirvány, určitě bych nevytvářel celý váš vesmír jako rozsáhlé a komplikované výukové středisko a nenasazoval podstatnou část svého stvoření na místa vašich učitelů a instruktorů, a potom netrávil celé věky tím, že vás jednoho po druhém provádím tímto rozsáhlým vesmírným výukovým střediskem, kde se učíte pomocí zkušeností. Podpora systému lidského vývoje je kultivována mojí vůlí se zřetelným záměrem spojit lidský druh s ostatními druhy z odlišných vesmírů.

Protože je mou přirozeností být sedminásobný, existuje sedm vesmírů, které tvoří mé tělo. V každém z nich se vyvíjí druhy se specifickým vzorem DNA a jsou vyživovány Zdrojovou Inteligencí, aby prozkoumaly svůj materiální vesmír. Každý z těchto druhů je vyslán Centrální Rasou do vesmíru, který byl vytvořen, aby rozvinul svůj potenciál a semeno své vize. Váš druh se ve vzdálené budoucnosti spojí se šesti jinými druhy, čímž se znovu-sjednotí mé tělo, jakožto živoucí prodloužení známého stvoření. I když se to může zdát vaší době příliš vzdálené a proto bezvýznamné, je pro vás životně důležité, abyste pochopili rozsah vašeho účelu. Můžete si představit těchto sedm druhů jako paže mého těla, které se ke mně/nám znovu připojí a to mi/nám umožní být plně funkční ve velkém vesmíru. Toto je můj a proto i váš účel.

Vaše svobodná vůle vám není odebírána; je pouze spojována s mou/naší. Z nejvnitřnější komory mé existence vyvěrá touha po expanzi, zkoumání, jednotě a sjednocení, přičemž dochází k odhalení další vrstvy mého/našeho účelu. Ptáte se, jaký je tento účel? Nedá se vyjádřit slovy, kterým byste mohli nyní porozumět, ale souvisí s koncepty objevování vesmíru a sebe-rozvoje. Je to expanze a syntéza kosmické zkušenosti.

Bytosti, vzestupující v čase, se přibližují k mému ústřednímu příbytku. Všechny jsou ke mně přitahovány z důvodu mé/naší vůle vyjádřit se v celém vesmíru, aby mohl být zformován další velký vesmír, a tak rozšířena kůže mé/naší osobnosti. To je skrytý záměr mé/naší vůle: vytvořit nové světy zkušeností, které by stimulovaly náš další vývoj.

Já se bez vás nemůžu vyvíjet. Vy beze mne nemůžete existovat. To je náš věčný svazek. Bylo a je mojí touhou vyvíjet se a to vytváří vaší existenci. My společně jsme spojené nádoby tvoření a průzkumu. Jsme smělí poutníci po nezmapovaných cestách a vynalézavé energie navrhující nové reality. Jsme obrazem vzestupující, nekonečné, expandující spirály, která se sama část po části vytváří. Jsme neoddělitelní - každý odrazem toho druhého. Mé požehnání vám, kteří jste nalezli tato slova a vyslechli je s jasností vaší osobnosti.

Výňatek z komory 22 – Jeden ze tří psaných prvků z díla známého pod názvem
Tvůrci Křídel, připisovaný Prvotnímu Zdroji.


                      

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Mé ústřední odhalení

Vyvíjíte se dovnitř, vždy směrem k mé duši stvořitele. Toto je moje sféra, která není uvnitř vás, ale je vskutku od vás oddělena, podobně jako jsou hvězdy odděleny od hluboké jeskyně. Toto místo je původem a osudem vaší existence; z něho sestupujete do jeskyně vašeho živočišného původu, kde můj hlas utichá před vašimi volbami.

Můj plán vašeho vzestupu zahrnuje všechna stvoření ve všech dimenzích všech světů. To dělám tak, že přenechávám všechny možné funkce, které se v mém stvoření vykonávají, jiným. A tak to, co vytvořím, obdrží moc k vykonávání mé role a já tím zůstávám skrytý vašemu pohledu, neboť věříte, že jsem to, co jsem stvořil.

Já jsem Prvotní Zdroj a vaše povědomí o mě vám bylo tisíckrát odňato. Dlím v Centrálním Vesmíru, který je od vás tak vzdálen, že to z prostoru dělá nezměřitelnou abstrakci; přesto fragment mého já je usazen uvnitř vaší osobnosti podobně jako diamant na prstenu a přetrvá tam stejně tak jistě, jako přetrvám já sám. Přestože existují tací, kteří věří, že jsem mýtem, já vám říkám, že můj svět je majákem pro všechny osobnosti všech časů; a ať už ve mne věříte nebo ne, jste neomylně přitahováni ke zdroji, ze kterého jste byli stvořeni.

Radši bych vám byl znám po všechny časy a místa, ale kdybych tak učinil, evoluční cesta mého stvoření by se zhroutila a můj systém vzestupu, založený na uspořádání učitel-žák, by ochabnul. Vylil jsem se do nekonečných řádů bytostí, které kolektivně tvoří vývojový most vašeho vzestupu do mé říše. Neexistuje žádný úsek na vaší cestě, který by již někdo před vámi nepřekonal ku pomoci těm, kteří jej následují.

Zformuloval jsem tato slova s pomocí mého nejvnitřnějšího stvoření, které znáte skrze toto učení jako Centrální Rasu. Jejich záznam je umístěn na vaší planetě, aby se stal katalyzátorem - pro ty z vašeho druhu, kteří jsou připraveni - k probuzení a uvědomění si mě takového, jaký skutečně jsem. Tento záznam přetrvá mnohé generace, občas skrytý vašim pohledům, občas abstrahovaný do symbolů, občas zahrnutý pochybami, ale vždy to bude můj hlas odhalený na vaší planetě.

Ačkoliv to není poprvé, co mluvím k lidem vaší planety, je to poprvé, kdy hovořím skrze mé nejvnitřnější stvoření a zanechávám nesmazatelný, multi-dimenzionální záznam. Na povrchu tohoto záznamu je mytologie Centrální Rasy, ale jakmile nalezneš v této mytologii můj hlas, uvidíš jinou fasetu tohoto záznamu - osobní modulaci, která promlouvá přímo k tobě, mé dítě. Tento důvěrný vztah, který jsem zakódoval do tohoto záznamu, je symbolické podání mé ruky. A právě tato důvěrnost přetrvá ve tvé mysli a srdci, i když vše ostatní tě zklame.

Můj hlas vám pomůže se se mnou znovu spojit. Rozšíří vaši vizi mé říše, mého účelu a mé trvalé lásky ke každému z mých stvoření, ať už žijete kdekoliv a jakkoliv. Když jsem k vaší planetě mluvil dříve, procházelo to skrze hranol osobností, které pokřivily můj hlas a zabarvily jeho tón. Hlas mé mysli nedojde do vašeho světa, aniž by byl přenášen mým stvořením a byl přeložen do slovních symbolů, které je vaše mysl schopna pochopit. Hlas mého srdce však proniká všemi světy bez překladů jako sub-fotonové světlo a inter-dimenzionální vibrace, produkující zvuk.

Odhaluji se tobě s nadějí, že odhalíš dalším, co jsi ve mně nalezl. Ne pokryteckými slovy, ale spíše předefinováním našeho vztahu a životem v souladu s touto novou jasností. Tím v sobě uvolníš to, co jsem do tebe před dávnou dobou uložil - fragment mne samotného, světelnou dýku, která odhodlaně obětuje tvou sebe-důležitost smrti.

Opravdu, toto je mé ústřední odhalení. Já jsem zde, pod touto mytologií, abych probudil vaše živočišné já k našemu vztahu, abyste mohli zabít vaši domýšlivost. Ta tvoří pokřivení mezi námi. Čas ani prostor nás neodděluje a nezmenšuje náš vědomý vztah. Dělá to vaše touha vynikat v jeskyni vaší existence a získávat uspokojení pouze a jenom z ní.

Nechám na jiných, aby definovali psychologickou moudrost a chování podle zdravého rozumu vedoucí k úspěchu. Má slova pronikají všude; na místo ve vás, kde jste vnímaví, nevinní, důvěřiví a stále naslouchající radám, obsaženým v tónovém dotyku mé přítomnosti. Když je nalezena, tak tato vaše část - stejně jako nástroj, stržený mocnou rezonancí - začne vibrovat v souladu s mým hlasem.

Všechna vaše náboženství učí uctívání božství a doktrínu lidského spasení. V tom jsou všechna náboženství na vaší planetě spřízněna. Avšak já nejsem božství, kterého se vaše uctívání týká, ani nejsem tvůrcem vašich doktrín lidského spasení. Mé uctívání penězi nebo morálními kritérii je zbytečné. Jednoduše vyjádřete své autentické pocity uznání mé nejvnitřnější přítomnosti ve vás i v ostatních a tím vyšlete vaše uctění neomylně do mé říše.

To je ten pocit, který musíte ochraňovat při styku s rozptýleními života. Toto je odhalení mého srdce vašemu srdci. Žijte v jasnosti. Žijte účelně. Žijte s uvědoměním, že jste ve mě a já jsem ve vás a že neexistuje žádné místo, které by bylo oddělené od našeho srdce.

Výňatek z komory 23 – Jeden ze tří psaných prvků z díla známého pod názvem
Tvůrci Křídel, připisovaný Prvotnímu Zdroji.*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *